سرماخوردگی

1- فارنژيت(Pharyngitis)
به معني التهاب گلو ميباشد و به طور غير دقيق به گلودرد هم اطلاق ميگردد.

2-لارنژيت (Laryngitis)
به معني التهاب حنجره است

3-سينوزيت(Sinusitis)
به معني التهاب و عفونت سينوس ميباشد.

4- برونشيت(Bronchitis)
به معني التهاب و عفونت راههاي هوايي و ناي و نايژه ها ميباشد.

5-پنوموني (Pneumonia)
به معني عفونت خود ريه ميباشد و همان ذات الريه است.

6-نازوفارنژيت (Nasopharyngitis)
به معني التهاب و عفونت توام فضاهاي حلق و بيني ميباشد درست مثل حالت سرماخوردگي كه يك نازوفارنژيت ويروسي است.

7-اوتيت(Otitis)
به معني عفونت گوش ميباشد.

حالا ميپردازم به شرح حالات مختلف از اين عفونتها كه در جامعه هم زياد ديده ميشود و اينروزها هم زياد است:
از سرما خوردگي شروع ميكنم. سرماخوردگي يك نازوفارنژيت ويروسي است كه در اثر تماس با يك بيمار يا ناقل ويروس سرماخوردگي
ايجادميشود. تب و بدن درد و گلودرد و آبريزش بيني كه عمدتا بايد شفاف باشد . در صورت سرايت به فضاهاي پايينتر سرفه هاي تحريكي
و در صورت سرايت به برونشها سرفه هاي خلط دار ميدهد.معمولا ظرف يك هفته خود بخود خوب ميشود و آنتي بيوتيك از هيچ نوعي
نياز ندارد. نه خوراكي و نه تزريقي. نه پنيسيلين و نه آموكسي سيلين. به پزشكتان براي تجويز اينها فشار نياوريد. اينها داروي سرماخوردگي نيستند. به پزشكتان نگوييد كه
“من خودم ميدانم تا يك پنيسيلين نزنم خوب نميشوم!!!”
حالا به موارد تجويز انتي بيوتيك هم ميرسيم. بايد مايعات گرم بخوريد و از آنتي هيستامينها استفاده كنيد واز دود سيگار دور بمانيد.
سرما خوردگي معمولا خودبخود خوب ميشود .ولي گاهي سرنوشت ديگري پيداميكند يعني مبدل به عفونت ميكروبي ميشود كه ممكن
است محدود به گلو باقي بماند يعني آنژين يا فارنژيت چركي يا ممكن است به گوش سرايت كند كه اوتيت ناميده ميشود و يا ايجاد سينوزيت
نمايد.اين موارد درمان آنتي بيوتيكي ميخواهند ولي:
اين به اين معنا نيست كه بايد در مرحله سرما خوردگي به منظور پيشگيري آنتي بيوتيك يا پنيسيلين
مصرف نماييد. هيچگاه به پيشواز عفونتهاي ثانويه نرويد. نتيجه اش اغلب ايجاد ميكروبهاي مقاوم است.
تكليف اوتيت كه معلوم است: گوشدرد و تب و بعضا پارگي پرده گوش كه بدنبال آن بيمار بيكباره از درد راحت ميشود و از گوش او
چرك ميايد.
سينوزيت عمدتا از تب و درد صورت و ترشح بيني كه اينبار غير شفاف و چركي است شناخته ميشود و به اين ميگو.يند سينوزيت
حاد
معني كلمه حاد لزوما يك بيماري بدخيم و شديد نيست بلكه به ايجاد و پيشرفت بيماري طي يك مدت
نسبتا كوتاه اطلاق ميشود و بر سير بيماري بيشتر دلالت دارد تا شدت آن.حاد در برابر مزمن
همانطور كه گفتم و خواهم گفت از شنيدن لفظ “حاد” نبايد بترسيد بلكه در مواردي مانند سينوزيت بايد خوشحال هم بشويدچون
سينوزيت حاد = سينوزيت قابل درمان.
برعكس سينوزيت مزمن يعني نهادينه شدن عفونت در بافت سينوس به دليل طول كشيدن بيماري و جالب است بدانيد كه اغلب
موارد سينوزيت مزمن در اثر درمان ناكافي ونا مناسب سينوزيت حاد ايجاد ميشود
مثلا با يك يا چند عدد پنيسيلين!!
وقتي پزشكتان به شما گفت سينوزيت داريد نگوييد”تا حالا سابقه نداشته”بلكه به اين نكته توجه كنيد كه سينوزيت حاد سابقه
نميخواهد. آنچه سابقه دار است سينوزيت مزمن است كه در هر سرما خوردگي ممكن است يك
سينوزيت حاد رويش سوار شود.

چه كسي بايد پنيسيلين مصرف كند؟؟
فقط و فقط مبتلايان به آنژين چركي يعني عفونت لوزه ها از درمان با پنيسيلين منفعت ميبرند و
بعضي از مبتلايان به بعضي انواع پنوموني كه عمدتا بيمار سرپايي نيستند.
آنژين چركي= 1عدد پنيسيلين 1200000.
در اطفال زير 27 كيلو بايد نصف اين مقدار را بدهيم. يا 6.3.3 تجويز كنيم.
دوعدد 6.3.3.نامساوي است با يك عدد 1200000
6.3.3 در بزرگسال هيچ تاثيري ندارد و هيچ جايگاهي هم ندارد.

درمان سينوزيت حاد و اوتيت چه ميشود؟؟
پنيسيلين در اين موارد امروزه اصولا بي تاثير است و باعث انحراف از مسير درمان ميشود
هيچگاه به دنبال درمان اين بيماريها با پنيسيلين يا انتي بيوتيكهاي تزريقي ديگر كه امروزه مد
شده مانند سفترياكسون و …. نباشيد. يك كلام:
معمولي ترين و صحيح ترين درمان براي اينها 10-14 روز آنتي بيوتيك مناسب خوراكي است
انتخاب دارو هم به عهده پزشك است. نگوييد:
” من هر وقت اينطوري ميشوم بايد سفيكسيم يا كواموكسيكلاو بخورم”.

تشخيص پنوموني و برونشيت هاي ويروسي از ميكروبي بالقوه ميتواند مشكل باشد و به همين دليل فعلا با اكثر موارد سرفه خلط
دار با آنتي بيوتيك برخورد ميكنيم.
سرفه خلط دار را تشويق كنيد نه مهار. يعني خلط آور مصرف كنيد و تنها وقتي شربت سرفه بخوريد كه خلطها تخليه
شده و سرفه خشك داريد.
باز هم ياد آوري ميكنم كه درمان برونشيت و پنوموني هم لزوما با آمپول نيست بلكه بسياري از ميكروبها نياز به درمان خوراكي دارند

بطور كلي :
آمپول قويتر از دواي خوراكي نيست.
آمپول سريعتر اثر نميكند.
به جاي چند روز دواي خوراكي نميشود يك يا چند عدد آمپول جايگزين كرد.
اگر ناراحتي معده داريد به اين معني نيست كه بايد آمپول دريافت نماييد چون كپسول نميتوانيد بخوريد.

مد جديد:
تازگيها ميبينيم كه متاسفانه همكاران براي خواباندن علايم التهاب از كورتونها بخصوص دگزا متازون استفاده ميكنند و اين باعث شده
كه بيماران اين توقع را پيدا كنند كه:
دكتر جان پس “دگزا ” بهمان نميدهي؟؟؟
عزيزان خواننده بايد بدانند كه ضد التهابهاي كورتوني يا استرويدي فقط با عقب كشيدن نيروهاي خودي علايم درگيري بدن با ميكروب
را از بين ميبرند. به عبارتي عامل مهاجم در بدن با صلح و صفا به تصرف ميپردازد!!!! تب و لرز موقتا قطع ميشودودردها ميخوابد
چون آتش بس يكطرفه اعلام شده. مرزها باز ميشوند يعني انتقال ويروس و ميكروب به سهولت مضاعف صورت ميگيرد. انتشار ويروس
كه شديدتر و طولاني تر ميشود هيچ احتمال عفونتهاي جديد هم وجود دارد. مثلا سرما خوردگي مبدل به سينوزيت ميكروبي ميشود.
ديگر جنگي دركار نيست تا زماني كه اثر كورتون برود. بيمار تازه ميفهمد كه ميكروب در اين فرصت چقدر پيشروي كرده.
ولي چون نميداند چرا اينطور شده و بخصوص چون اولش خيلي معجزه آسا خوب شده ضمن ابراز رضايت از نسخه پزشك ميگويد:
“قاي دكتر هفته قبل هم مريض شده بودم و چند روزي خوب شدم و دوباره بدتر از قبل شدم.”
يا
“قاي دكتر يك ماه است كه سرما خورده ام و خوب نميشوم. همه خانواده هم گرفته اند.”

كلا مصرف كورتون در عفونتها بسيار محدود است.

ديگر اشتباهات شايع:

آنفلوانزا مساوي با سرماخوردگي نيست. هر چند علايمش با آن بسيار شباهت دارد.
ويروسها اصلا به آنتي بيوتيك جواب نميدهند و فقط آنتي بيوتيكها در عفونتهاي ميكروبي مصرف دارند.

يك استثناء:
در افراد سيگاري سرماخوردگي ها اغلب تمايل به تبديل به برونشيت دارند وچون در مجاري تنقسي
اينها انواع ميكروبها مقيم هستند سرماخوردگي افراد سيگاري را در خيلي از موارد معادل برونشيت
ميكروبي درمان ميكنيم وحتي خوددرماني هم در بعضي كتب قديميتر مجاز دانسته شده.
يعني فرد سيگاري به محض مشاهده خلط چركي وافزايش يافته ميتواند از كپسول آموكسي سيلين
به مدت 7-10 روز استفاده کند!

نویسنده:شازده
………………………………………….. .

روشهاي پيشگيري از سرما خوردگي

عامل سرماخوردگي: قريـب بـه 200 نــوع ويــــروس عامل بيماري سرماخوردگي ميباشند.
* آب و هـــواي سرد علت سرماخوردگي نميباشد. به اين عـلت شيـوع ايـن بـيـمـاري در فـصـول ســـرد سال بــيشتر ميباشد كه افراد معمولا در محيطهاي بسته ودر مجاورت يكديگر بسر ميبرند بنابراين سرايت ويروس ســرماخوردگي سهل تر ميگردد. علت ديگر آن كاهش رطـوبت هـوا در فـصـول سـرد سـال ميـباشد كه سبب خشـكي بيـنـــي و افزايش آسيب پذيري آن نسبت به
ويروس سرماخوردگي ميگردد.

مدت بيماري: يك تا دو هفته
شروع علائم بيماري: 3-2 روز پس از سرايت بيماري
زمان اوج واگيردار بودن: 4-2 روز پس از ظهور علائم
علائم سرماخوردگي
احتقان بيني، التهاب سينوسها، عطسه، گلو درد، سرفه، سردرد، تب، آبريزش بيني، كاهش حس بويايي و چشايي، درد عضلاني، بي اشتهايي، خستگي و ضعف.
تفاوت علائم سرماخوردگي و آنفلوآنزا

1- تب در سرماخوردگي نادر بوده اما در آنفلوآنزا بروز تب بالا (4-3 روز تداوم مي يابد) عادي است.
2- سردرد در سرماخوردگي نادر بوده اما در آنفلوآنزا شديد ميباشد.
3- درد عمومي بدن در سرماخوردگي خفيف بوده اما در آنفلوآنزا شديد ميباشد.
4- خستگي و فرسودگي شديد در سرماخوردگي وجود نداشته اما در آنفلوآنزا شديد ميباشد.
5- سرفه در سرماخوردگي خفيف بوده اما در آنفلوآنزا شديد ميباشد.
6- عطسه و گرفتگي بيني در سرماخوردگي عادي بوده اما در آنفلوآنزا ممكن است وجود نداشته باشد.
راههاي پيشگيري از سرماخوردگي
1- شستشوي دستها.
2- جلوي عطسه و سرفه خود را با دستمال كاغذي بگيريد و نه دستها.
3- دست نزدن به صورت (چون ويروس سرماخوردگي از راه چشمها، بيني و دهان وارد بدن ميگردد)
4- نوشيدن آب فراوان.
5- ورزش كردن.
6- سيگار نكشيدن.
7- دوري گزيدن از افراد مبتلا به سرماخوردگي.
8- برخورداري از يك رژيم غذايي معتدل سرشار از ويتامين.
راههاي درمان سرماخوردگي
1- مصرف داروهاي آسپرين (افراد بالاي 20 سال)، استامينوفن، آنتي هيستامينها، اكسپكتورانت.
2- استراحت كردن و گرم نگاهداشتن بدن بسيار مهم ميباشد.
3- نوشيدن مايعات گرم مانند سوپ.
4- مصرف موز، هويج و چاي.
5- مصرف ويتامين C و روي.
6- هنگام شب مي بايد يك بالشت اضافي زير سر قرار داده شود تا گرفتگي بيني كاهش يابد.
7- براي درمان گرفتگي بيني 4/1 قاشق چايخوري نمك و 4/1 قاشق چايخوري جوش شيرين را در 18 اونس آب گرم مخلوط كرده و توسط سرنگ (سوزن جدا شده) به درون بيني وارد كنيد.
8- براي كاهش علايم گلو درد يك قاشق چايخوري نمك را در 18 اونس آب گرم مخلوط كرده و غرغره كنيد. همچنين ميتوانيد يك قاشق غذاخوري آب ليمو و يك قاشق غذاخوري عسل را در 2 فنجان آب گرم مخلوط كرده سپس غرغره كنيد.
9- بخور اوكاليپتوس علايم گرفتگي بيني را كاهش ميدهد.
10- حمام آب گرم بگيريد.
11- تخليه مرتب بيني در تسريع دفع ويروس از بدن موثر ميباشد.

………………………………………….. .
چگونه با سرما مقابله كنيم؟

درجه حرارت هر ناحيه از بدن بطور مستقيم به ميزان جريان خون آن ناحيه بستگي دارد. هنگامي كه درجه حرارت محيط كاهش مي يابد بدن شما بطور خودكار سبب انقباض عروق خوني نزديك سطح پوست ميشود تا جريان خون را به سوي ارگانهاي حياتي بدن همچون قلب و مغز افزايش دهد.هنگامي كه درجه حرارت محيط كاهش مي يابد بدن شما بطور خودكار سبب انقباض عروق خوني نزديك سطح پوست ميشود تا جريان خون را به سوي ارگانهاي حياتي بدن همچون قلب و مغز افزايش دهد. اين راهكار بدن براي گرم نگه داشتن ارگانهاي حياتي ميباشد. به ويژه دستها و پاها كه حاوي عروق خوني بسياري در سطح پوست مي باشند، نسبت به اين پروسه حساس تر ميباشند. فعاليت بدني در اين ميان موجب افزايش جريان خون گرم گشته و با گرما مقابله ميكند بنابراين:
1- از جا برخيزيد: ايستادن نسبت به نشستن توليد گرما را در بدن به ميزان 20% افزايش ميدهد.
2- دستان خود را تكان دهيد: با چرخاندن دستهاي سرد مجددا جريان خون را به دستها افزايش خواهيد داد.
3- فعاليت بدني داشته باشيد: در محيطهاي سرد بهترين روش گرم نگاه داشتن بدن پرداختن به فعاليت بدني ميباشد.
تاثير تغذيه در گرم نگه داشتن بدن
خوردن مواد غذايي يكي ديگر از پادزهرهاي سرما ميباشد. از آنجايي كه فرايند گوارش موجب توليد گرما ميگردد. بنابراين يك نوشيدني داغ بنوشيد. مانند:چاي و يا قهوه داغ. با آنكه با مصرف نوشيدني هاي داغ ميزان گرماي جذب شده اندك ميباشد اما مواد غذايي گرم و نوشيدنيهاي داغ سبب تحريك سيستم عصبي شده و موجب افزايش جريان خون به دستها و پاها ميگردد. غذاهاي ادويه دار و تند نيز چنين خاصيتي دارند. چند نكته ديگر در رابطه با تغذيه در سرما:
1- مصرف الكل در آب و هواي سرد يك گزينه نامناسب ميباشد. الكل سبب كم شدن آب بدن و سركوب لرزش ميگردد (لرزش انقاباضات غير ارادي عضلات ميباشد كه موجب گرم شدن بدن ميگردند)
2-غذاهاي پر كالري مصرف كنيد.
3- سيگار نكشيد: مصرف سيگار سبب انقباض عروق خوني گشته و بدن را سرد ميكند.
4- گوشت بخوريد: مصرف غذاهاي غني از آهن نظير گوشت قرمز و سبزيجات سبز رنگ به گرم شدن بدن شما كمك ميكند. بدن شما براي ساختن هورمون تيروئيد به آهن نياز دارد. هورمون تيروئيد توليد گرما را در بدن تحريك ميكند.
5-بهتر است مصرف مواد غذايي و نوشيدنيهاي حاوي كافئين را نيز در سرما كاهش دهيد زيرا كافئين مدر بوده و موجب كم آبي و افزايش اتلاف گرما ميگردد.
هنر انتخاب لباس گرم
هواي محبوس شده ميان چندين لايه لباس نازك خاصيت عايق بندي بهتري نسبت به يك لباس قطور تك داراست. بنابراين جاي به تن كردن يك لباس قطور و تك چندين لباس نازك بروي هم بپوشيد. چند نكته ديگر در رابطه با پوشاك:
1- سر خود را با يك كلاه و شال بپوشانيد. زيرا اكثر گرماي بدن از طريق سر هدر ميرود.
2-بهتر است جنس پارچه نخستين لايه لباس شما از مواد مصنوعي بوده و روي آن لباس پشمي به تن گردد.
3-در فصل سرما كفشهاي با كف تخت و غير لغزنده به پا كنيد.

………………………………………….. ………
غذاهاي ويژه سرماخوردگي

مردم معمولاً درمان های سریع و آنی را بیشتر می پسندند و همیشه به دنبال شربتها و قرص های جادویی هستند. بیشتر ما عادت داریم، زمانیکه بیمار می شویم سریعاً به داروهایی که روی پیشخوان افتاده مراجعه کنیم. به تازگی آب میوه های معجزه آسایی هم به بازار عرضه شده اند که با رنگها و طعم های مختلف، درمان بیماری های مختلف معرفی می شوند. شاید تا زمانیکه سرماخوردگی تان بهبود پیدا کند، از آنها استفاده کنید، اما باید بدانید که هیچ کدام از موارد ذکر شده یک نوع درمان حقیقی محسوب نمی شوند.
اگر واقعاً می خواهید که از خود در مقابل سرماخوردگی و یا آنفلونزا دفاع کنید، لازم نیست راه دوری بروید و خودتان را اذیت کنید، بهتر است نگاهی به داخل یخچال منزل خود بیندازید. بله درست است: بسیاری از مواد طبیعی و غذا ها هستند که می توانند با هر گونه باکتری و ویروسی مقابله کنند، همچنین سیستم ایمنی بدن شما را قادر می سازند تا هر گونه میکروب کثیفی را از میان بردارد. مواد زیر به راحتی می توانند از ورود هر گونه آلودگی به داخل بدن جلوگیری کرده و سیستم ایمنی بدن را ارتقا بخشند.
فلفل قرمز و فلفل سبز
اگر احساس می کنید سرتان سنگین شده و حالت سرماخوردگی دارید، قرص خوردن را کنار بگذارید و به جای آن یک فلفل بردارید. تند بودن فلفل به دلیل وجود یک نوع ماده شیمیایی به نام “کپساسین” می باشد که خاصیت خلط آور، و آرام بخش دارد. تا به حال توجه کرده اید زمانیکه آنرا مصرف می کنید، چگونه آب از بینی چشم ها و دهانتان جاری می شود؟ همین اتفاق در سر نیز رخ می دهد. کپساسین باعث می شود بدن کلیه مخاط هایی که منجر به ایجاد حالت ناخوشی شده است را آزاد کند. به همین دلیل پس از مصرف فلفل احساس آرامش خواهید کرد.
شاید کمی عجیب باشد، اما کپساسین سلول های عصبی را برای مدت زمانی کوتاه بی حس می کند. مواد شیمیایی که در آن وجود دارد باعث می شود که عملکرد انتقال دهنده های عصبی که پیغام وجود درد را به سوی مغز میبرند، به کندی انجام پذیرد. همچنین این ماده، ترشح هورمون های کلاژن و پروستاگلاندین را که منجر به ایجاد آرامش، و کاهش تورم می شوند را نیز زیاد می کند.
فلفل قرمز هم سرشار از ویتامین C می باشد. در حقیقت یک عدد فلفل قرمز به اندازه 4 پرتقال حاوی ویتامین C می باشد. همانطور که می دانید از نظر علمی اثبات شده است که ویتامین C دوره درمان سرماخوردگی را کوتاه می کند.
سوپ مرغ
همیشه نصیحت مادر بزرگ در گوشمان صدا می کند که سوپ جوجه در درمان سرماخوردگی معجزه می کند. البته آنها این عبارت را بدون هیچ گونه تحقیق آزمایشگاهی و تنها از روی تجربه بیان می کنند. پزشکان دانشگاه نبراسکا به طور عملی ثابت کرده اند که سوپ مرغ به راحتی توانایی درمان سرماخوردگی را دارد.
البته آنها هم در سوپ خود از دستور غذایی قدیمی مادر بزرگ استفاده کرده اند: پیاز، سیب زمینی، هویج، شلغم، کرفس، و جعفری. پس از آزمایش های متفاوتی که در لابراتورهای مجهز انجام شد، محققان به این نتیجه رسیده اند که یک ماده در این سوپ معجزه می کند: عصاره مرغ. انواع مختلف سوپ های جوجه، ترشح مخاط ها را کمتر کرده و به شما کمک می کنند که در حین بیماری راحت تر تنفس کنید.
پژوهشگران 13 نوع مختلف از سوپ های جوجه را مورد آزمایش قرار دادند و در همه آزمایش ها به این نتیجه رسیدند که کلیه سوپ ها توانایی توقف تولید مخاط و خلط را دارند. انواع مخلوط به سبزی آن نیز از درصد شفابخشی بالاتری برخوردار می باشند.
خوب اگر مادربزرگتان کنارتان نیست تا یک سوپ خانوادگی برایتان درست کند، میتوانید از انواع آماده آن استفاده کنید. یک سوپ گرم مطمئنا روند بهبود شما را تسریع می بخشد.
آب پرتقال
یادتان می آید زمان بچگی هنگامیکه سرما می خوردید، چگونه مادرتان آب پرتقال را به زور درون حلقتان می ریخت؟ مانند همه کارهایی که دیگری که انجام می داد به خوبی می دانست که دارد چه کار می کند. آب پرتقال یکی از بهترین درمان های شناخته شده برای سرماخوردگی است. این میوه سرشار از ویتامین C است و همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، طول درمان را کاهش می دهد.
در دهه 70 دکتر ترنس اندرسون و همکارانش در دانشگاه تورنتو نتیجه مطالعات خود را در مورد دوز روزانه مصرف ویتامین C منتشر کردند. دوز مصرف روزانه این ویتامین 90 گرم می باشد و ثابت شده که مصرف روزانه این مقدار ویتامین C می تواند دوره بیماری را حتی تا یک روز نیز منحصر کند.
در همان زمان عده دیگری از دانشمندان و پزشکان که شیمی دان افسانه ای “لینوس پالینگ” نیز در میان آنها بود، این بيانيه را منتشر کردند که مصرف 4 برابر بیش از دوز تعیین شده، شگفتی به بار می آورد. اما در تحقیقات اخیر این مسئله کاملاً رد شده و محققان معتقدند که استفاده بیش از اندازه از آن هیچ فایده ای را در بر نخواهد داشت.
حال یک لیوان آب پرتقال حاوی چه مقدار ویتامین C است؟ بسته به نوع و مارک پرتقال ها می توان گفت در حدود 120 گرم. این مقدار از میزان معین شده برای دوز روزانه بالاتر است. دفعه آینده که مریضی به سراغتان آمد آب پرتقال را فراموش نکنید. همچنین به خاطر داشته باشید که هر چه آب پرتقال تازه تر باشد، تاثیر آن نیز بالاتر می رود. پس سراغ آب پرتقال های تازه گرفته شده بروید.
چای زنجبیلدر چین اگر شما را در حال عطسه کردن ببینند، مطمئن باشید که چیزی جز چای زنجبیل به شما معرفی نمی کنند. گیاه شناسان باستان این دارو را از مدت ها قبل برای بیماری های مختلف تجویز می کردند. آنها معتقد بودند که چای زنجبیل برای سرماخوردگی، سر درد، حالت تهوع، و حتی بهبود گردش خون نیز موثر است.
شواهدی وجود دارد که اثبات می کند مصرف زنجبیل چه در چای و چه به صورت تنها خاصیت آرامبخش (مسکن) دارد. تحقیقات دیگر نیز نشان می دهند که زنجبیل توانایی مقابله با برخی ویروس های خاص را داراست. بنابراین یک فنجان چای زنجبیل و یا مقداری زنجبیل خرد شده تازه که در آب گرم حل شده باشد، می تواند علائم بیماری را کاهش داده و به شما کمک کند تا هر چه سریعتر سلامت خود را بدست آورید.
سیر
مصریان باستان آنقدر به سیر علاقه داشتند که در معاملات پایاپای خود از آن به عنوان نوعی پول استفاده می کردند. شاید امروزه از آن نتوانید در زمینه های مشابه استفاده کنید، اما یک بشقاب غذای مملو از سیر، به راحتی می تواند سرماخوردگی را از وجود شما بیرون بکشد. سیر دارای مقادیر زیادی “الیسین” می باشد. این ماده نوعی خاصیت شیمایی دارد و باعث می شود تا تمام باکتری ها از بین بروند و از این گذشته محیط را برای زنده ماندن هر ویروسی دشوار می سازد.
در پژوهش هایی که در سال 2001 در انگلستان انجام شد، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که درصد احتمال ابتلا به سرماخودردگی در افرادی که از مکمل های غذایی الیسین استفاده می کنند، در مقایسه با دیگران، به نصف کاهش پیدا می کند. خوردن سیر و یا غذاهای سیر دار تاثیر مشابهی دارد.
سیر در درمان آنفلونزا نیز نقش فعالی را بازی می کند. موادی نظیر: اجیون، دریویتیو و اسیلین هر گونه باکتری را از بین می برند و نیز مانع رشد و تکثیر بسیاری از ویروس ها می شوند.
چگونه می توان فهمید که به اندازه کافی سیر مصرف نموده ایم؟ سعی کنید روزانه یک سیر به طور خام و یا پخته شده در غذاها میل کنید. البته باید توجه داشته باشید که طبخ، برخی از خواص سیر را از بین می برد، به همین دلیل این بار که خواستید در سس ماکارونی خود از سیر استفاده کنید به جای یکی از چند تا استفاده کنید تا از تمام خواص آن بهرمند شوید.
مبارزه با غذا
اجازه ندهید که تاثیر شربت و یا قرص های گوناگون شما را وسوسه کند. این بار که احساس بیماری کردید، به یخچال خانه مراجعه کنید و از مواد طبیعی کمک بگیرید. مادر طبیعت داروهای خوراکی زیادی را برای درمان شما در اختیارتان قرار می دهد که به اندازه داروی های سخت بشر – و در برخی مواقع خیلی بیشتر از آنها – برایتان مفید هستند.

………………………………………….. ….
يک متخصص بيماريهاي عفوني:
سرماخوردگي در بيش از 95 درصد افراد هيچ‌گونه آثار سوئي برجا نمي گذارد

يک متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري گفت: سرماخوردگي معمولي دسته‌اي از بيماريهاي ويروسي حادي هستند که ماهيت خود محدود شونده دارند، ولي مي‌توانند با سينوزيت، عفونت‌هاي گوش مياني و عوارض ديگر تشديد شوند.
دکتر سياوش وزيري در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران – منطقه کرمانشاه – با بيان مطلب فوق، عطسه، سرفه، آبريزش از چشم و بيني، تب خفيف و سوزش حلق را از علائم عمومي سرماخوردگي دانست و گفت: سرماخوردگي معمولا سه تا پنج روز در فرد ديده مي‌شود و طول
مي‌کشد.
وي با تاکيد بر اين که بيماران مبتلا به اين علائم نيازي به مصرف هيچگونه آنتي بيوتيک ندارند، خاطرنشان كرد: مصرف آنتي بيوتيک‌ها قطعا روي سير باليني بيماري هيچگونه تاثيري ندارد و ممکن است افراد را در معرض عوارض آنتي بيوتيک‌ها نيز قرار دهد و با ششهاي مقاوم به آنتي بيوتيک‌هاي مصرفي، عوارضي مثل سينوزيت و عفونت گوش مياني را در آنها به وجود آورد.
اين متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري افزود: در اين بيماران صرفا با مصرف داروهاي ضد حساسيت و داروهايي که احتقان را از بين مي‌برند علائم بيماري از بين مي رود و قابل کنترل است.
وزيري با بيان اين که سرماخوردگي در بيش از 95 درصد افراد هيچگونه آثار سوئي از خود به جا نمي گذارد، خاطرنشان كرد: البته ممکن است چنانچه بيمار دچار عفونت‌هاي شديد ناشي از ويروس‌هاي سرما خوردگي شود، اين سرماخوردگي‌ها با سينوزيت‌هاي چرکي و عفونت‌هاي گوش مياني عارضه‌دار شوند.
وي در ادامه افزود: در اين شرايط اگر ترشحات چرکي بيمار بين هفت تا ده روز ادامه داشته باشد فرد دچار تب شديد شده و علائم عفونت‌هاي گوش مياني در معاينه توسط پزشک شناسايي مي‌شود، در اين حالت تجويز
آنتي بيوتيک وجود دارد و بسته به صلاح ديد پزشک آنتي بيوتيکهاي متعددي قابل تجويز است.
اين متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري در خصوص تاثير سرماخوردگي بر سيستم تنفسي، اظهاركرد: وقتي در فرد يک عفونت تنفسي در اثر سرماخوردگي بوجود مي‌آيد، مژک‌هاي سيستم تنفسي حرکاتشان کم
مي‌شود، مخاط تنفسي دچار ورم شده و قدرت پاک کنندگي ترشحات و مخاط پايين مي‌آيد و در نتيجه فرد مستعد عفونتهاي باکتريال خواهد شد.
وي يادآور شد: چنانچه فرد سيگاري باشد زمينه ابتلا به عفونتهاي شديدتري هم خواهد داشت.
وزيري در پاسخ به اين که سرماخوردگي هاي غير معمول چه نوع سرماخوردگي است، گفت: بعضي ويروسها ممکن است علائم سرماخوردگي را به شکل شديدي ايجاد کنند که تحت عنوان ويروسهاي غير معمول مطرح مي شوند، مثل ويروسهاي نيکولانزا و فارونيکولانزا که اين نوع سرماخوردگيها از لحاظ شيوع درصد کمتري دارند.
وي با بيان اين که اقداماتي که توسط افراد براي پيشگيري از ابتلا به سرماخوردگي بايد انجام شود خيلي ساده است، گفت: بايد فاصله اطرافيان با فردي که علائم سرماخوردگي همچون سرفه، عطسه و آب ريزش بيني و چشم در وي ظاهر شده بيش از يک و نيم تا دو متر باشد. همچنين اين فرد(فرد بيمار) بايد از دست دادن و روبوسي کردن با افراد سالم بپرهيزد و در هنگام عطسه و سرفه بايد با دستمالي دهان و مخاط بيني خود را بپوشاند تا قطرات تنفسي اش وارد سيستم تنفسي شخص مقابل که مستعد است، نشود.
وزيري در ادامه افزود: چنانچه افراد سالم به هر دليلي با فرد مبتلا به سرماخوردگي دست مي دهند يا روبوسي مي کنند، بهترست دست و صورتشان را با آب و صابون به مدت 30 ثانيه شست‌وشو دهند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در خصوص بيماريهاي زمينه اي تشديد کننده سرماخوردگي، گفت: در سالمندان و افرادي که نقص سيستم ايمني بدن، نارسايي هاي قلبي و بيماريهاي مزمن ريوي دارند، عفونتهاي ويروسي دستگاه تنفسي و سرماخوردگي شديدتر است

………………………………………….. ………
مصرف روزانه ويتامين C از سرماخوردگي پيشگيري مي‌كند

بدن قادر به توليد و ذخيره ويتامين C نيست، لذا مصرف روزانه ويتامين C براي پيشگيري از سرماخوردگي توصيه مي‌شود و فرد بايستي با استفاده از مواد غذايي و يا مكمل‌هاي غذايي و يا دارويي حاوي ويتامين C نياز روزانه بدن خود را تامين كند.
به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، ويتامين C در التيام زخم‌ها، ‌ترميم بافت‌ها و حفظ ساختار غضروف‌ها، استخوان و دندانها مؤثرست و وجود اين ويتامين براي تشكيل كلاژن ضروريست.
برپايه نتايج مطالعات انجام شده ويتامين C در درمان آسم، تصلب شرائين (سخت شدن رگها)، بيماريهاي قلب و عروق، اسكيزوفرني، سوختگي و نيز سرطانها مؤثرست.
پرتقال، ليموترش، ليموشيرين، گريپ فروت، توت فرنگي،‌ گوجه فرنگي، سيب زميني، طالبي، فلفل سبز و سبزيجات حاوي ويتامين C هستند.
به گزارش ايسنا، افراد سيگاري، افرادي كه در محيط‌هاي حاوي آلوده‌كننده‌هاي زيست محيطي زندگي مي‌كنند، ورزشكاران و افرادي كه به تروما دچار شده‌اند به مقادير بيشتري ويتامين C نياز دارند.
اسكوربوت در اثر فقدان ويتامين C در بدن ايجاد مي‌شود و علايم آن شامل ضعف، كم خوني، لثه‌هاي نرم و اسفنجي و خونريزي‌دهنده، از دست دادن دندانها، ‌خونريزي مخاطي و خون‌مردگي است.
خشك و شكننده شدن موها، ژنژيويت (التهاب لثه‌ها)، لثه‌هاي خونريزي دهنده، پوست خشك و فلس فلس، كاهش سرعت التيام زخم‌ها، خون‌مردگي آسان، ‌خونريزي بيني، درد و التهاب مفاصل‌، كاهش قدرت غلبه بر عفونت و افزايش وزن به دليل كاهش سرعت سوخت و ساز بدن از ديگر عوارض ناشي از كمبود ويتامين C در بدن هستند.
از آنجا كه مقادير اضافي ويتامين C به راحتي از طريق ادرار از بدن خارج مي‌شود، لذا مسموميت با اين ويتامين نادر است. اما مصرف بيش از 2 گرم در روز آن توصيه نمي‌شود، چون مصرف مقادير بالاي 2 گرم آن با ايجاد تهوع، درد شكمي و اسهال همراه است.
توصيه مي‌شود: در خصوص مقدار مصرف، دفعات مصرف در روز و طول مدت مصرف ويتامين C با پزشك معالج و يا پزشك داروساز مشورت شود

© 2020 اولین داروی گیاهی برای درمان قطعی سینوزیت،بهبود میگرن،آلرژی ،سردرد شدید،کمردرد ،زانودرد،آرتروز،آسم،روماتیسم،دردهای مفصلی و عضلانی،سرماخوردگی،سرفه های شدید،بیماریهای قارچی پوست و خر و پف All rights reserved